Month: July 2022

blog-image

Dự Án Halal ở Indonesia: Cổ Phần Hóa, Quyền Thiểu Số và Thương Phẩm Hóa

Chính quyền Indonesia trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Jokowi đã hoàn toàn tán thành khái niệm halal để trở thành không chỉ luật nhà nước được thúc đẩy bởi sharia mà còn là động cơ đẩy mạnh